Arkeologisk utgrävning vid Håkons hytta

Text: Göran Hansson – Foto: Anna Littorin

Långt norrut på Rörö vid Håkons hytta finns spår efter gammal bebyggelse. Längst i söder har vi Håkons hamn (nu våra badvikar). Traditionen säger att namnet Håkon står för att den norske kungen Håkon IV, som på 1250-talet befolkade Öckeröarna och byggde en kyrka på Öckerö, också lät bygga en bevakningsstation vid Håkons hytta (Bohuslän tillhörde Norge ända fram till år 1658). Efter lång bearbetning lyckades RBHF få en arkeologisk utgrävning av en husgrund vid Håkons hytta till stånd. För finansieringen bistod främst Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond men Öckerö kommun, Rörö Öråd, Bohusläns museum samt RBHF bidrog också.

Vid månadsskiftet maj/juni år 2017 kom tre arkeologer från Bohusläns museum, Kristina Lindholm, Staffan von Arbin och Pia Claesson hit för en tredagsgrävning och assisterades av ett flertal Röröbor. Man kunde frilägga en byggnadslämning i skalmursteknik, cirka 8,1 x 4,9 meter. Sannolikt har dock bredden varit 2-3 meter större då den längst i öster kan ha vilat direkt på berget, dvs en byggnad på 55-65 kvadratmeter.

Genom ganska rikliga fynd av keramikskärvor (mest från invändigt blyglaserade krukor och trefots-grytor), slagen flinta, murtegelsfragment, ben, järnföremål samt fragment från en väl daterbar mel-laneuropeisk, ganska exklusiv glasbägare kunde man dra slutsatsen att byggnaden inte har något med Håkon lV att göra, men väl med den stora sillperioden under 1500-talets andra hälft. Rörö var då sedan länge bebodd, men Håkons hytta ligger långt från övrig bebyggelse och huset förutsätts ha tjänat som bostads- eller arbetsändamål för tillresta stadsbor i samband med sillfisket. Läget nära Sälöfjorden som var central under sillperioden samt då gällande kungabrev och andra regler tillsammans med glasbägarfyndet kan stödja ett antagande att det kan röra sig om en byggnad för den tyska Hansan.

Det finns flera byggnadslämningar ute vid Håkons hytta och vi i RBHF arbetar fortfarande med hypotesen att platsen i folkmun fick sitt namn på 1200-talet. När den nu utgrävda byggnaden restes på 1500-talet var det på en känd plats – man byggde ”ute vid Håkons hytta”. Så intresset kvarstår för att få till stånd ytterligare utgrävningar; det finns mer att hitta i området!

Utgrävningsrapporten är publicerad som ”Bohusläns museum RAPPORT 2019:33”.